Doanh nghiệp Việt còn tìm kiếm gì nữa: Các gia đình trung lưu có lương cao chính là “mỏ vàng” béo bở nhất, hãy phục vụ họ đi thôi! – Ảnh 1.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *